Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013, Sb.) platí již od 1. 8. 2013. S poměrně novou právní úpravou souvisí i jasné vydefinování práv, které zajišťují především ochranu a informovanost obětí. Zákon jednoznačně upravuje, na co máte jako oběť právo a co můžete požadovat od příslušných orgánů. Potýkáte s mnohdy velmi formální atmosférou u soudu či na policii a necítíte se v ní dobře? Přiveďte si sebou Vašeho důvěrníka – je to Vaše právo. Důvěrník Vám poskytne pomoc a podporu.

 

Jste obětí trestného činu vy nebo někdo z vašich blízkých? Víte, jaká můžete uplatnit práva, aby celé řízení před orgány činnými v trestním řízení bylo pro vás srozumitelné, bezpečné a vedlo k náhradě škody způsobené pachatelem na majetku či na vašem zdraví? Víte, kdo a jak vám musí pomoci, kde můžete hledat podporu a právní informace? Můžete se s důvěrou obrátit na občanskou poradnu, budeme vám nápomocni.

 

Občanská poradna vydala informační odborné letáky pro oběti a osoby ohrožené trestnými činy a domácím násilím.  Vydány jsou letáky se souhrnnými informacemi, s tématem peněžité pomoci státu pro oběti trestné činnosti, náhrady při ublížení na zdraví, atd. Všem, kteří potřebují odbornou pomoc a radu poradci a poradkyně občanské poradny rádi letáky a doplňující informace předají v některé z našich poboček v Říčanech, Mnichovicích či Benešově.

 

 

Obětí se v pojetí zmíněného zákona rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém (tzn. potomek, rodič, prarodič), dále pak sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.